Změna koncepce u Definice nemoci v ŽP

Vážení uživatelé,jistě jste zaznamenali, že svět pojistných produktů není neměnný, ale naopak se stále proměňuje. Totéž platí pro naše analýzy. Snažíme se neustále přemýšlet nad tím jak přinést ještě relevantnější a přesnější informace, proto jsme se také rozhodli pro úpravu dosavadního hodnocení definice nemoci.

Definici nemoci jsme od začátku považovali za důležitý prvek v pojistných podmínkách, jelikož přísnější definice může v některých případech znamenat nižší šanci na úspěch při uplatnění nároku na pojistné plnění. Na tomto se nic nemění, stále to považujeme za důležitý prvek, jenom jsme se zaměřili více na možný dopad, nikoliv pouze na definici samotnou.

Myšlenkové pochody popisujeme mimo jiné ve vysvětlení kritéria, které je vidět ve srovnání, pro úplnost jej však uvádíme také zde.

V tomto kritériu nově nehodnotíme definici pojmu „nemoc“ jako takovou, ale její potenciální dopad do zásadních rizik, za která ve vztahu k pojmu „nemoc“ považujeme invaliditu (vč. závislosti na péči) a pracovní neschopnost, kde „nemoc“ bývá podstatnou příčinou pojistné události. 

Nezohledňujeme zde možný vliv na pojištění smrti (které je obvykle pojištěním smrti z jakékoliv příčiny, navíc možné problematické nemoci, kterými jsou psychické potíže a potíže se zády, příčinou smrti bezpochyby nebudou) a na pojištění závažných onemocnění (u kterých je zase podstatná definice přímo konkrétního onemocnění).

Problematická definice může mít vliv na plnění zejména za psychické poruchy a potíže se zády (obvykle ve formě požadavku na průkaznost objektivními vyšetřovacími metodami, které se u uvedených onemocnění ne vždy dělají nebo nejsou průkazné).

U invalidity a závislosti na péči hodnotíme dopad zejména na invaliditu z důvodu psychických poruch, nikoli z důvodu potíží se zády (vycházíme totiž z předpokladu, že pokud potíže se zády budou příčinou invalidity, tak budou natolik závažné, že budou prokázané objektivními vyšetřovacími metodami).

U pracovní neschopnosti hodnotíme naopak dopad zejména na pracovní neschopnost z důvodu potíží se zády, nikoli z důvodu psychických poruch, neboť je z našeho pohledu pochopitelné, vzhledem k relativně snadnému „předstírání“ psychických poruch, bude-li plnění za ně vyloučeno, kdežto potíže se zády jsou poměrně obvyklé i bez jakéhokoliv „předstírání“.

Věříme, že je tento pohled na věc srozumitelný a pochopitelný. Z našeho pohledu pomůže zpřesnit výslednou analýzu a upozornit na problémy, které mohou vzniknout, aniž by zároveň upozorňoval na problémy, které jsou spíše teoretické.

S přáním úspěšných dní

Tým EUCS Analytics