Produkt spoření na stáří a dlouhodobá péče od roku 2024

Nový rok 2024 přináší i nové daňově podporované produkty spoření a pojištění. O co se jedná a jaké jsou nové podmínky pro zaměstnance a zaměstnavatele?

Nový zákon č. 462/2023 Sb., který upravuje zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří, jehož součástí je novela zákona o daních z příjmů, přináší produkt spoření na stáří i pojištění dlouhodobé péče. Jde o zcela novou koncepci investic na stáří. Změny mají rozloženou účinnost, část od 1. ledna 2024 a část od 1. července 2024.

Motivace k vyšším příspěvkům na stáří

Ve třetím pilíři penzijního spoření, tj. v rámci doplňkového penzijního spoření či transformovaného penzijního připojištění se státním příspěvkem, mohou účastníci získat státní příspěvek. Průměrná měsíční výše úložky činí cca 800 Kč. Změny mají účastníky motivovat k vyšším úložkám. Proto se zvyšuje minimální příspěvek, od kterého je poskytován státní příspěvek. Dosud postačí 300 Kč měsíčně, od poloviny roku 2024 to bude 500 Kč měsíčně. Zvyšuje se i maximální částka, do které se tento příspěvek poskytuje. Z částky 1000 Kč měsíčně na 1700 Kč. 

Státní příspěvek již ale nebude poskytován všem účastníkům třetího pilíře. Účastníci, kterým byl přiznán starobní důchod, obdrží příspěvek naposled za měsíc červen 2024. Smyslem státní podpory nemá být podle důvodové zprávy k novele zákona podpora spořicího produktu stávajících důchodců, ale tvorba úspor na budoucí důchod.

Nový typ fondu a paralelní účast

Další změnou je nový typ fondu v doplňkovém penzijním spoření jako alternativa ke stávajícím účastnickým fondům s dynamickou investiční strategií. Stávající účastnické fondy nemohou z důvodu stanovených limitů investovat do fondů soukromého kapitálu a do nemovitostí, start-upů nebo infrastruktury. Nový fond umožní investovat dynamičtěji mimo jiné do produktů s potenciálem vyššího výnosu, zejména v delším časovém období a bez omezení okruhu aktiv, do nichž může alternativní účastnický fond investovat, a bez zákonem stanovených investičních limitů, které platí pro ostatní účastnické fondy.

Umožní se tudíž paralelní účast v transformovaném fondu původního penzijního připojištění a v účastnickém fondu doplňkového penzijního spoření. Klienti se smlouvou uzavřenou před rokem 2013 mají možnost dosavadní naspořené prostředky ponechat v transformovaném fondu, který garantuje nezáporné zhodnocení (tzv. černou nulu) a umožňuje výběr výsluhy, s možností směřování nových úložek do některého z účastnických fondů doplňkového spoření. Státní podpora bude poskytována vždy jen na úložky do jednoho fondu.

Prodlužuje se však doba spoření. Doposud uplatňovaná podmínka tzv. 60/60 pro nové smlouvy již neplatí. Respektive podmínka věku 60 let zůstane zachována. Ale nesmí dojít k výplatě prostředků před uplynutím 120 měsíců od jejich vzniku nebo před dosažením věku 60 let (podmínka 60/120). U smluv dříve uzavřených zůstává podmínka 60/60.

Produkt spoření na stáří pro daňové účely

§ 15 zákona o daních z příjmu je uvedeno, že od základu daně lze odečíst příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 48 000 Kč zaplacené poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož je pojistníkem. Příspěvkem na produkt spoření na stáří se rozumí také pojistné na soukromé životní pojištění a majetek připsaný ve prospěch dlouhodobého investičního produktu. Příspěvkem na pojištění dlouhodobé péče se rozumí pojistné na toto pojištění.

Nové paragrafy 15a a 15b zákona o daních z příjmů vymezují daňově podporované produkty spoření na stáří. A to včetně všech podmínek, které tyto produkty musí splňovat, aby bylo možné na ně daňové výhody využít. Produktem spoření na stáří je pro účely daní z příjmů (§ 15a zákona o daních z příjmů):

  • a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • b) doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
  • c) penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,
  • d) soukromé životní pojištění,
  • e) dlouhodobý investiční produkt.

Daňová podpora nových i starých produktů

Daňová podpora bude tedy nově poskytována pro celkem čtyři typy produktů.

1. Penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem

Institucí penzijního pojištění se pro účely daní z příjmů rozumí poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění, který je provozován na principu fondového hospodaření, zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušného orgánu v tomto státě.

Od základu daně lze odečíst část měsíčního příspěvku, která převyšuje částku, od které náleží nejvyšší státní příspěvek podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření.

2. Soukromé životní pojištění

Soukromým životním pojištěním se pro účely daní z příjmů rozumí pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ dožití ze stanoveného věku nebo dřívější smrti a pojištění důchodu, na který vznikne nárok nejdříve v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku, sjednaná s pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, ve kterých pojistná částka pro případ dožití, pokud je sjednána, činí 

  • nejméně 40 000 Kč, pokud pojistná doba činí nejméně 10 a nejvýše 20 let, nebo 
  • 70 000 Kč, pokud pojistná doba činí více než 20 let.

Za pojistnou částku pro případ dožití u pojištění důchodu se pro účely daní z příjmů považuje částka odpovídající jednorázovému plnění při dožití. Při zaplacení jednorázového pojistného na soukromé životní pojištění se pro účely odstavce 5 za příspěvek zaplacený ve zdaňovacím období trvání pojištění považuje poměrná část jednorázového pojistného připadající na toto zdaňovací období určená s přesností na dny.

3. Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobým investičním produktem se pro účely daní z příjmů rozumí dlouhodobý investiční produkt podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a obdobný produkt poskytovaný zahraniční osobou oprávněnou poskytovat takový produkt v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. Dlouhodobý investiční produkt mohou poskytovat pouze regulované finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, samosprávné investiční fondy), jejichž prostřednictvím bude moci poplatník nakupovat různé finanční produkty, např. akcie, dluhopisy, podíly v investičním fondu, jako dlouhodobou daňově podporovanou formu spoření.

4. Pojištění dlouhodobé péče

Pojistnou událostí je zde závislost klienta, který si pojištění sjednal, nebo jeho osoby blízké (manžel, partner, rodič, sourozenec atd.) na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídající stupni závislosti III nebo IV podle zákona o sociálních službách. Dále může jít o škodové pojištění se sjednaným pojistným plněním ve formě poskytnutí péče o pojistníka po celou dobu jeho závislosti odpovídající stupni závislosti III nebo IV podle zákona upravujícího sociální služby nebo náhrady nákladů na takovou péči.

Odpočet od základu daně a osvobození zaměstnaneckého benefitu

Nové paragrafy 15a až 15c zákona o daních z příjmů vymezují daňově podporované produkty spoření na stáří a dlouhodobou péči. A to včetně všech podmínek, které tyto produkty musí splňovat, aby bylo možné na ně daňové výhody využít. Celková maximální částka, o kterou lze snížit základ daně, je od roku 2024 ve výši 48 000 Kč (jeden produkt nebo kombinace více produktů). Zaměstnavatel rovněž může svým zaměstnancům poskytovat na tyto produkty finanční příspěvek (zaměstnanecký benefit), který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen až do částky 50 000 Kč ročně u jednoho zaměstnance (produkt spoření na stáří i dlouhodobá péče).

Způsob a průkazy k uplatnění uvádí zákon o daních z příjmů v § 38k a 38l (doplněno o dlouhodobý investiční produkt a dlouhodobou péči). Poprvé se podle nových podmínek uplatní v roce 2025 při podání daňového přiznání či ročním zúčtování daní u zaměstnavatele za rok 2024.

Porušení podmínek daňově podporovaných produktů

Zaměstnanec má vůči zaměstnavateli oznamovací povinnost. Musí oznámit, že jeho produkt přestal být daňově podporovaný (porušení podmínek – např. změna smlouvy) nebo došlo ke skutečnosti, která má za následek navrácení daňové podpory produktu spočívající v jejím dodanění. A to do konce třetího kalendářního měsíce, ve kterém k tomu došlo. V řadě případů musí zaměstnanec z dohodo důvodu podat daňové přiznání (přidaní se v daném zdaňovacím období + 10 let zpětně). Nově tato povinnost neplatí jen pro soukromé životní pojištění, ale obecně pro všechny daňově podporované produkty při porušení podmínek (včetně příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření).