S čím lidé bojují, aneb různé typy limitujících přesvědčení

Rád bych se s vámi podělil o zajímavé zjištění, při absolvování transformačního kurzu, a to hlavně na
limitující přesvědčení, kde si většina z nás toto odnášíme třeba z dětství, z okruhu svých známých,
z rodiny, od svých kamarádů, pracovních vztahů atd.
Velmi krásně je to popsáno v knize od Timothyho Gallweye „The Inner Game of …. „ (Tenis, Golf,
Work
), kde se zaměřuje u sportovců na interferenci (ovlivňování – takový ten vnitřní kritik…..), na stav
mysli, aby věřili svým schopnostem, dovednostem a podávali mnohem lepší výkony.

Jaký postoj potřebuji zaujmout, abych viděl více svých úspěchů než proher“

Dalším takovým uvědoměním je, negativní/pozitivní přístup, kde kouč, jako váš průvodce, vám
ukazuje, jak se na svět dívat pozitivněji a lépe s pokorou.
„Nic jsem neriskoval, takže jsem nic neztratil“ / „Nic jsem neriskoval, takže jsem nic nezískal“
„Ignoruje konstruktivní kritiku“ / „Jak se mohu zlepšit“

Proto si asi klademe otázku „Jaké limitující přesvědčení můžeme Identifikovat a rozpoznat, která nás
brzdí ve vlastním růstu a úspěchu?“

 • Důležitým prvním krokem k identifikaci limitujících přesvědčení je porozumění jejich povaze
  a mechanismům, které je udržují.
 • Dalším je Introspekce a sebereflexe, neboť nám umožňují zkoumat naše myšlenky a pocity.
 • Některá limitující přesvědčení mohou být patrná ve vzorcích našeho chování nebo reakcí na
  určité podněty. Identifikace těchto vzorců může poskytnout důležité nápady na to, jaká
  přesvědčení nás ovlivňují.
 • Zpětná vazba od ostatních – Ostatní lidé nám mohou poskytnout cennou perspektivu na naše
  chování a myšlení, což nám může pomoci identifikovat přesvědčení, která nás brzdí.
 • Otevřenost a flexibilita umožňují zkoumat různé možnosti a přístupy k našemu myšlení.
 • Perfekcionismus – Lidé bojují s přesvědčením, že musejí být dokonalí ve všem, co dělají. To
  může vést k neustálému stresem, strachu ze selhání a nedostatku sebeúcty.
 • Sebeomezující přesvědčení, že nejsou dost dobří nebo dostatečně schopní dosáhnout svých
  cílů, které jim pak brání v pokroku a úspěchu.
 • Omezené přesvědčení o sobě mohou mít negativní pohled na sebe samé, jako například
  přesvědčení, že nejsou dostatečně inteligentní, atraktivní nebo hodnotní, které mohou vést
  k nedostatku sebevědomí a sebeúcty.
 • Strach z neúspěchu a odmítnutí, což může vést k tomu, že se neodváží riskovat anebo se
  snaží vyhnout novým výzvám.
 • Fixní Mindset – jejich schopnosti a dovednosti jsou pevně dané a neměnné. Toto může bránit
  jejich osobnímu růstu a rozvoji.
 • Strach ze změny anebo preferují setrvání v komfortní zóně, i když to znamená zůstat
  uvězněnými v neuspokojivých situacích.
 • Přesvědčení o nedostatku – ve svém životě není dostatek prostředků, času nebo možností,
  může to pak vést k pocitu bezmoci a beznaděje.
 • Dětství a vliv rodinného prostředí: Jaké role hrají naše dětství a rodinné prostředí při
  formování našich limitujících přesvědčení? Mnoho limitujících přesvědčení má svůj původ v
  našich raných zkušenostech a vzorcích chování, které jsme se naučili v rodině.
 • Trauma a negativní zkušenosti mohou zakořenit určité přesvědčení o sobě nebo světě, které
  může mít dlouhodobý dopad na naše chování a rozhodování.
 • Vzdělání a sociální vlivy: Jaké role hrají vzdělání a sociální vlivy, jako jsou média, vrstevníci a
  kultura, při formování našich limitujících přesvědčení? Naše vzdělání a sociální prostředí
  mohou mít významný vliv na to, jaké přesvědčení přijímáme a jak je vnímáme.
 • Původ a formování limitujících přesvědčení a jaký je jejich vliv na naše chování a rozhodování.
 • Jak se naše limitující přesvědčení odrážejí v naší sebeutváření a identitě? Některá limitující
  přesvědčení mohou být spojena s naším vnímáním vlastní identity a sebeúcty, což může
  ovlivnit naše chování a rozhodování.

  Techniky transformace limitujících přesvědčení:
  Různé metody a techniky, které mohou být použity k transformaci limitujících přesvědčení, jako jsou
  kognitivně behaviorální terapie, NLP nebo pozitivní afirmace.

  Kognitivně behaviorální terapie (KBT): KBT je terapeutický přístup, který se zaměřuje na identifikaci a
  změnu negativních myšlenkových vzorců a chování spojených s limitujícími přesvědčeními. Terapeut
  spolupracuje s klientem na identifikaci iracionálních nebo neproduktivních myšlenek a pomáhá jim je
  transformovat pomocí různých technik, jako jsou kognitivní restrukturalizace a behaviorální
  experimenty. Nejznámější jsou takzvané „Halo efekt“ / „Golemův efekt“ nebo další zajímavé jsou
  „Stádový efekt“ / „Pštrosí efekt“.. atd…
  Neuro-lingvistické programování (NLP): NLP je metoda, která se zaměřuje na studium vzorců myšlení
  a chování úspěšných lidí a aplikuje je na dosažení osobního růstu a změny. Techniky NLP mohou
  zahrnovat vizualizace, zpřítomňování, změnu jazyka a přerámování, které mohou pomoci jednotlivci
  překonat své limitující přesvědčení a dosáhnout pozitivních změn.
  Pozitivní afirmace jsou ujišťující výroky, které jednotlivec opakuje, aby změnil své myšlení
  a přesvědčení. Opakování pozitivních afirmací může pomoci posílit pozitivní myšlení a podpořit
  sebedůvěru a sebeúctu. Důležité je, aby afirmace byly formulovány pozitivně, ve přítomném čase a v
  první osobě. „Jsem sebevědomější každý den víc a víc“
  Mindfulness a meditace: Praxe mindfulness a meditace může pomoci jednotlivcům získat větší
  povědomí o svých myšlenkách a emocích a naučit se je pozorovat bez soudů a kritiky. Tím mohou lépe
  rozpoznat svá limitující přesvědčení a pracovat s nimi s větší uvědoměním a soustředěním.
  EFT (Emotional Freedom Techniques): EFT je technika, která kombinuje akupresuru s psychologickými
  technikami a pomocí lehkého poklepávání na určité body na těle má za cíl uvolnit emocionální blokády
  a transformovat negativní myšlenky a přesvědčení.
  Práce s podvědomím může zahrnovat techniky jako je hypnóza nebo vizualizace, které umožňují přímý
  přístup k hlubokým vrstvám mysli a změnu neproduktivních přesvědčení na podvědomé úrovni.
  Velmi dobře toto popsal Sigmund Freud ve své teorii vychází z tzv. fyziologického determinismu, tzn.
  že jedinec je puzen mocnými fyziologickými silami, které mají silný vliv na jeho život a jsou hlavními
  determinantami chování a vývoje osobnosti. Freud přirovnává osobnosti k ledovci, jehož největší část
  (nevědomí) je skrytá.
  Topografický model struktury osobnosti, tzv. 1. topika
 • Vědomí je plně uvědomovaná část osobnosti.
 • Předvědomí jsou myšlenky, zlozvyky, strachy, zážitky, rozhodnutí, které byly uvědomělé, ale
  jsou zapomenuté (lze je znovu vybavit).
 • Nevědomí obsahuje neuvědomované představy a přání, které mají silný motivační vliv na
  funkci osobnosti a chování člověka. Může vyplouvat na povrch prostřednictvím snů, přeřeknutí
  aj.
  Strukturální model, tzv. 2. topika
 • Id je principem slasti, je nevědomé, iracionální, je sobecké (ryzím id jsou kojenci), domáhá se
  okamžitého a úplného uspokojení svých tužeb. Sny jsou naplněním nevědomých
  přání dospělých.
 • Ego je principem reality, je vědomé, racionální, stanovuje vhodnou povahu a dobu uplatnění
  požadavků. Usměrňuje pudovou energii z Id a pomocí testování reality se pokouší o syntézu,
  sjednocení duševních pochodů tak, aby mohlo dojít k opravdovému uspokojení potřeb, Při
  jednání je však ego konfrontováno s omezením vnějšího světa a nároky Superega. Ego je
  prostředníkem, vytváří kompromisní řešení na základě testování reality.
 • Superego je princip dokonalosti a mravnosti, morální etický imperativ. Na počátku je
  suplováno vnější autoritou (nejčastěji rodiči), která říká, co je a co není správné. Když je tato
  vnější kontrola zvnitřněna, člověk má vlastní Nadjá/Superego. Jeho vědomá část je složena z
 • tzv. principu mravnosti. Nevědomé superego ukrývá některé zákazy z dětství, které byly
 • prožity na nevědomé úrovni, či byly vytěsněny.

Co říct závěrem:
Lidé mají za svůj život nasbíraný spoustu Meta programů (proaktivní/reaktivní, obecný/detailní,
interní/externí, možnost/nutnost, k/od, shoda/rozdíl, soudce/posluchač, myšlenky/pocity, já/oni nebo
nezávislost/spolupráce), dále spousty filtrů (vymaž, změn a zařaď), archetypy osobnosti
(bojovník/kontrolor, milovník/potěšitel, mudrc/počítač, bavič/všudebyl) atd. a to vše jim může třeba
bránit v tom, že se neposunout dále, žiji třeba v cyklickém procesu jako křeček a jenom brečí,
nadávají a nebo mohou být v depresích a negacích. Když si s tím nejsou schopni poradit tak se pak
mohou obracet pro pomoc k různým terapeutům, psychologům, psychiatrům, koučům.
Podobné to je i u sportovců, kteří chtějí cílit na výkon, ale interference je může srážet dolů a pak mají
více proher než výher.
V transformačním koučinku se zaměřujeme právě na kladení těch „správných a silných“ otázek,
protože v danou chvíli dokáží odkrýt nečekané zjištění v podobě AHA efektů – je to skvělá „alchymie“
koučování.

Co můžete dnes udělat proto, abyste se v této oblasti posunuli dál?“

Více informací a možnost objednání na Poradenství a koučink Solution & Mindset.